3 March 2020
Novosibirsk, Conservatory Conference Hall, 14:00

COMPOSERS’S READING – NOVOSIBIRSK

Daniil Khasbatov (Yekaterinburg)
Anna Mukhutdinova (Novosibirsk)
Alexei Shikhovtsev (Krasnoyarsk)
Pavel Kraskov (Novosibirsk)
Vera Petrova (Moscow)

Maria Alikhanova, flute
Oleg Tantsov, clarinet
Mikhail Dubov, piano
Roman Mints, violin
Olga Demina, cello

Curator – composer Nastasya Khrushcheva (Saint-Petersburg)

About