16 March 2021
Nizhny Novgorod, Conservatory, 14:00

COMPOSER READINGS. Session-1

Tamara Yegorova (Nizhny Novgorod)
Kirill Zuzenkov (Moscoe Region)
Ilia Vyazov (Moscow)
Yekaterina Suvorkina (Nizhny Novgorod)
Konstantin Komoltsev (Yekaterinburg)

Ivan Bushuev, flute
Oleg Tantsov, clarinet
Mikhail Dubov, piano
Roman Mints, violin
Olga Demina, cello

Curator – composer Nikolai Khrust (Moscow)

about