20 January 2024
Dzerzhinsk, Musical College, 16:00

Children Album – New music

№1 Morning Prayer – Alexander Manotskov “Hands under crane”
№3 Mama – Mark Buloshnikov “Papa”
№4 Playing Hobby-Horses – Seregey Kim “Racing”
№8 Waltz – Yekaterina Kudryashova “Choreography lesson”
№9 The New Doll – Yuri Akbalkan “Toy Factory”
№13 Kamarinskaya – Marina Shmotova “Kamarinsky Little Man”
№14 Polka – Dmitri Yanov-Yanovsky “Polka?..”
№15 Italian Song – Olga Viktorova “Macho”
№17 Neapolitan song – Nikolai Popov “Martian Song”
№20 The Old Witch – Anna Zheltysheva “Yara-ma-yaha-hu”
№21 Sweet Dreams – Georgy Dorokhov “The Tchaikovsky’s Sweet Dreams”
№22 Lark Song – Yuri Albalkan “Nutcracker sings”
№24 In Church – Alexander Manotskov “In Church”

MCME:
Konstantin Efimov (flute)
Oleg Tantsov (clarinet)
Mikhail Dubov (piano)
Evgeny Subbotin (violin)
Olga Demina (cello)

Pupils from Nizhny Novgorod Music Schools

about